תקנון הרשמה – מחנות 2024

 

 

תקנון הרשמה – מחנות הקיץ 2024

מדיניות ביטולים, שינויים והחזרים
1 .פתיחת מחזור מותנים במספר הנרשמים.
2 .חניך נחשב כרשום למחנה רק לאחר הסדרת התשלום במלואו. לא ניתן להגיע לפתיחת המחזור לפני
השלמת כלל התשלומים כולל תשלומים נלווים, כגון הסעות, סדנאות מיוחדות וכיו"ב.
3 .ניתן לבטל את הרישום בהחזר מלא עד ה 2024.4.01.
4 .ביטול הרשמה בין 20 למרץ ועד 45 יום לפני פתיחת המחזור אליו החניך.ה רשום כרוך בדמי ביטול ע"ס
.יוחזרו שלא Euro 190 / $200 / ₪ 700
5 .אי הגעה למחנה או ביטול הרשמה שלא מסיבה בריאותית, החל מ 45 יום לפני פתיחת המחזור אליו
החניך.ה נרשם כרוך בדמי ביטול של %70 מהעלות. ניתן יהיה לקבל החזר כספי ע"ס %30 הנותרים או
שניתן יהיה לשמור את ההחזר במלואו כזיכוי להשתתפות עתידית.
6 .במקרה של אי הגעה למחנה או ביטול הרשמה במקרה של מצב בריאותי, החל מ 45 יום לפני פתיחת
המחזור אליו החניך.ה נרשם, ניתן יהיה לקבל החזר מלא למעט דמי ההרשמה בצירוף אסמכתא רפואית.
7 .מלבד התנאים בתקנון זה, יחולו כל התנאים המצורפים למבצעי ההרשמה השונים.
8 .לא יינתן כל החזר או זיכוי על הגעה מאוחרת למחנה.
9 .לא יינתן כל החזר או זיכוי או על הרחקה מהמחנה. הנהלת המחנה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק
מהמחנה חניך.ה ללא החזר כספי, בעקבות הפרה של כללי ההתנהגות במחנה.
10 .במידה וחניך יאלץ לעזוב את המחנה מוקדם מסיבה רפואית בהנחיית איש צוות רפואי של המחנה, או
מכל סיבה אחרת, יוחזר סכום השווה ל%40 מהתקופה היחסית שלא נוצלה מתוך התעריף ששולם עבור
המחזור. יציאה במהלך חמשת הימים האחרונים של המחזור לא תזכה בהחזר כספי כלשהו.
11 .במידה וחניך יאלץ לעזוב את המחנה של השבוע )FEST BIG, BIGI )מוקדם מסיבה רפואית בהנחיית
איש צוות רפואי של המחנה, או מכל סיבה אחרת, יוחזר סכום השווה ל%40 מהתקופה היחסית שלא
נוצלה מתוך התעריף ששולם עבור המחזור. יציאה במהלך שלושת הימים האחרונים של המחזור לא
תזכה בהחזר כספי כלשהו.
12 .החזר על תשלומי-סדנאות יינתן על שינויים בבחירת הסדנאות שיתבצעו עד 14 יום לפני תחילת המחזור.
לאחר מכן, יינתן החזר רק אם ימצא חניך אחר המעוניין להחליף סדנאות.
13 .בקשות לביטולים/ החזרים יש לשלוח במייל לכתובת il.co.bigidea@service והן יאושרו על ידינו
בהודעה חוזרת.
14 .כל החזר כספי יבוצע עד סוף חודש ספטמבר שלאחר המחנה.
15 .בכל מקרה של ביטול מחזור )או חלקו( בשל כוח עליון או הנחיות הרשויות הרלוונטיות, התשלום ששולם
יישמר למחזור אחר השנה )במידת האפשר( או לשימוש בשנים הבאות.
שירותים בתשלום נוסף
1 .הסעות – מחירי ההרשמה אינם כוללים הסעה אל המחנה או מהמחנה ואינם כוללים עלות של כרטיס
טיסה. מעת לעת אנחנו מציעים שירות הסעות על פי ביקוש, הרישום והתשלום להסעות נעשה בנפרד.
ניתן גם להזמין שירות איסוף או פיזור אישי מנמל התעופה בן גוריון בעלות נוספת.
2 .סדנאות מיוחדות בתשלום נוסף – אנחנו מציעים סדנאות ייחודיות בתשלום נוסף, מומלץ לעקוב אחר
האתר או ברשימת התפוצה. התשלום המלא על סדנאות הכרוכות בתשלום נוסף )לדוגמת גלישת גלים(
יעשה לפני ההגעה למחנה.
3 .חנות המחנה – בחנות אנחנו מעמידים לרשות החניכים שלנו שתייה קלה, חטיפים ומזכרות ברכישה ע"י
ePoints אותן טוענים באזור האישי. לאחר ההרשמה למחנה לכל חניך נפתח חשבון אישי באתר שלנו בו
ניתן לטעון ePoints טרם תחילת המחנה ובמהלכו.
שימו לב: לא ניתן לקבל החזר על נקודות ePoints שלא נוצלו.
ביטוח ובריאות
1 .הורי החניך.ה מתחייבים ליידע את IDEA BIG במהלך ההרשמה על כל מצב בריאותי או נפשי מיוחד,
אלרגיות או מוגבלות.
2 .הנהלת IDEA BIG שומרת את הזכות שלא לקבל למחנה חניך.ה במקרים בהם תחליט שלא ניתן לתת
מענה לצרכים הרפואיים או הנפשיים ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי.
3 .טופס רפואי והצהרת בריאות מלאה וחתומה חייבת להגיע אל משרדי המחנה לפני תחילת המחנה. כל
תרופה שבשימוש החניך חייבת להופיע בטופס הרפואי באופן ברור.
4 .המשתתפים מבוטחים על ידי החברה בביטוח צד ג' בכל תקופת שהותם במחנה הקיץ. לנושאי ביטוח
רפואי למשתתפים שאינם ישראלים, נא לקרוא את תנאי הרישום בגרסה האנגלית.
5 .המשתתפים יפקידו במשרד המחנה את כרטיס קופת החולים, בהגיעם למחנה.
6 .לישראלים: כל תשלום על ביקור במרפאה, הזמנת רופא או רכישת תרופות – ייגבה על-ידי משרד המחנה
מהוריי החניך.ה.
שונות
1 .השתתפות החניך.ה במחנה הינה בכפוף לתקנון ההתנהגות המפורסם במדריך להורים מדי שנה.
2 .החברה אינה אחראית לכל נזק שמשתתף יגרום לרכוש במחנה או לרכוש כל צד שלישי. במידה וייגרם
נזק ע"י החניך.ה, יחויב הלקוח בהתאם לעלות הנזקים אשר נגרמו.
3 .הנהלת המחנה אינה נושאת באחריות לאובדן או פגיעה בציוד החניכים.
4 .אנו מאשרים ל-IDEA BIG להשתמש בכל תמונה, צילום, הקלטה, תוצר ודומיהם של ילדי לצורכי שיווק
ופרסום פעילויות החברה.
5 .אנו מאשרים להנהלת המחנה לשלוח לחניך.ה עדכונים, בקשות, והודעות דרך הדוא"ל, ברשתות
החברתיות באינטרנט ו/או בטלפון הנייד.